Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

17 items available. Click here to search.
2019 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Reforma e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar në Sistemin e Mbrojtjes Sociale u ndërmor nga MSHMS mbështetur nga Banka Botërore, duke synuar të sigurojë një zhvendosje në paradigmën e vlerësimit nga mjekësia në qasjen bio-psiko-sociale. Procesi...
2019 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të...
2019 -
Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në prioritet të agjendës së qeverisjes komunale. Këto dokumente ofrojnë mundësinë për...
2019 - MSHMS
  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...
2018 - Fletorja zyrtare
  Standardet e shërbimit për “Qendrat e menaxhimit të krizës për rastet e dhunës seksuale” janë një parakusht për ofrimin e shërbimit në nivele profesionale, procesin e licencimit të këtij shërbimi, kontrollit dhe vlerësimit të tij, që mund të...
2018 - Këshilli i Ministrave të Shqipërisë
  Në tetor të vitit 2018, Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka miratuar Procedurat e reja për Referimin dhe Menaxhimin e Rasteve, Hartimin dhe Ndjekjen e Planit të Mbrojtjes Individuale, Mjetet Financiare për Zbatimin e tij dhe Zbatimin e Masave të...
2017 - AMA
Kodi u hartua gjatë vitit 2017 dhe u miratua nga AMA në fund të vitit 2017. Ai përmban seksione të rëndësishme për të drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara (seksioni 5 dhe 6)
2017 -
  Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur ose ndryshe ligji numer 37, është miratuar nga Parlamenti Shqiptar më 30 Mars 2017. Ky Kodi përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin,...
2017 - UNICEF Albania
Ligji nr 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” në Republikën e Shqipërisë u miratua më datë 23.2.2017 dhe hyri në fuqi më datë 9.6.2017. Ligji përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse...
2016 - UNICEF Shqipëri dhe Misioni i Terre des hommes në Shqipëri dhe Kosovë
Shqipëria ka përjetuar ndryshime të konsiderueshme në fushën e mbrojtjes së fëmijëve gjatë viteve të fundit. Qeveria ka ndërmarrë disa iniciativa për të trajtuar dobësitë dhe rreziqet që prekin sigurinë e fëmijëve, duke investuar në aftësinë dhe...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: