Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2015 - Zyra e Kryeministrit, Zyra për Qeverisje të Mirë
Treguesit e drejtësisë për fëmijë
Treguesit e drejtësisë për fëmijë ofrojnë një kornizë për matjen dhe paraqitjen e informacionit specifik në lidhje me gjendjen e fëmijëve në konflikt me ligjin. Këta tregues pritet po ashtu të jenë të dobishëm për monitorimin dhe përmirësimin e...
2015 - Zyra e Kryeministrit, Zyra për Qeverisje të Mirë
Udhëzuesi për zbatimin e Protokollit për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar, shqyrton llojet e mundshme të dhunës që ndodhin në IAP, ofron propozime praktike për atë çka mund të bëjë edukatori/mësimdhënësi...
2014 - Zyra e Kryeministrit, UNICEF
Ky publikim është realizuar në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Jo-diskriminim të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës si dhe me përkrahjen e Zyrës së UNICEF-it në Kosovë. Protokoli...

Ky projekt është financuar nga: