Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2019 - Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës
Ky dokument është një raport me rekomandime të nxjerrura nga Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës në lidhje me çështjen e fëmijëve në situatë rruge në vend.  Raporti ka për qëllim analizimin e dukurisë fëmijëvë në situatë...

Ky projekt është financuar nga: