Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

10 items available. Click here to search.
2019 -
Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në prioritet të agjendës së qeverisjes komunale. Këto dokumente ofrojnë mundësinë për...
2017 - UNICEF Albania
Ligji nr 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” në Republikën e Shqipërisë u miratua më datë 23.2.2017 dhe hyri në fuqi më datë 9.6.2017. Ligji përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse...
2016 - Terre des hommes
Ky raport është zhvilluar brenda kornizës së “Të Drejtave Procedurale të të Rinjve të Dyshuar ose të Akuzuar në BE (PRO-JUS)”, një projekt rajonal i zbatuar në 5 Shtete Anëtare të BE (Belgjikë, Francë, Hungari, Spanjë dhe Holandë) nën koordinimin e...
2015 - Fletorja zyrtare + Tdh
Këshilli i Ministrave të Shqipërise miraton dy standarte të rëndësishme për shërbimet sociale: Standartet e shërbimeve të emergjencës në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave në Tiranë dhe standartet e shërbimeve për Njësitë e Mbrojtjes së...
2015 - Terre des hommes Delegation in Kosovo
Child protection issues

Këto module kanë në fokus studentë që studiojnë shkenca sociale apo edhe të cilët janë të orientuar në ofrimin e shërbimeve sociale me theks të posaçëm në punën me fëmijë. Gjithashtu, këto janë materiale të përshtatshme dhe ndihmuese edhe për ofruesit aktual të shërbimeve sociale në Kosovë, ku gërshetohen aspekti teorik si dhe ai praktik i çështjes për mbrojtjen e fëmijëve.

Përpilimi i katër moduleve për mbrojtjen e fëmijëve është bërë në kuadër të projektit 'Rrjeti i Sigurt për Mbrojtjen e fëmijëve, faza e dytë dytë' të zbatuar nga Terre des hommes, delegacioni në Kosovë. Këto module trajtojnë çështje të rëndësishme...
2015 - UNDP (United Nations Development Programme)
Ky studim është realizuar me kërkesë të Drejtorisë Komunale për Arsim në Komunën e Prishtinës, dhe të dhënat e dala do të shërbejnë për hartimin e platformës gjithëpërfshirëse 2015-2018 kundër dhunës në shkollat e Komunës së Prishtinës. Ky raport...
2013 - Zyra për Qeverisje të Mirë
Sistemet qeveritare për tu përgjigjur nevojave të fëmijëve në konflikt me ligjin ndryshojnë në emër dhe qasje, në përputhje me rrethanat e vendit. Fëmijët mund të trajtohen nëpërmjet drejtësisë formale apo sistemit të gjykatave, nga sistemi i...
2010 -
Parlamenti Shqiptar, miraton ligjin nr. 10 347, datë 4 Nentor 2010, lidhur me Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, ne përputhje me artikujt 78 dhe 83 të Kushtetutës me propozim të Këshillit të Ministrave. Objekti i Ligjit: Ligji përcakton të drejtat...
2007 -
Vendim Nr.913, datë 19.12.2007 për miratimin e strategjise kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje 2007 - 2010. Vendimi ndiqet nga Strategjia dhe Plani i Veprimit.
2004 -
Ligji nr 9188, date 12.02.2004 mbi disa ndryshime ne ligjin Nr. 7895, date 27.1.1995 "Kodi i Republikes se Shqiperise" ne perputhje me artikujt 81 dhe 83 paragrafi 1 te Kushtetutes dhe me propozim te Keshillit te Ministrave, Parlamenti i Shqiperise...

Ky projekt është financuar nga: