Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

13 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2020 - United Nations
Kjo përmbledhje e politikave ofron një pasqyrë të efekteve që COVID-19 ka dhe do të ketë në mirëqenien e fëmijëve. Veçanërisht theksohet shpërndarja e pabarabartë e pasojave, ku efektet e pandemisë më së shumti do të prekin fëmijët në vendet e...
2020 - Elsevier
Sipas këtij raporti nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) fëmijët po përballen me një "të ardhme të pasigurt" falë ndryshimit të klimës dhe shqetësimeve rreth shëndetit. Ky raport pretendon se shumë pak vende kanë bërë ndonjë përparim drejt '...
2020 - Departamenti i Edukimit Britanik
  Kërkime që vlerësojnë shpërndarjen e pilotëve, të cilët testuan mbështetjen e kolegëve për shëndetin mendor dhe mirëqenien në shkolla, kolegje dhe fëmijë dhe organizatat e komunitetit të të rinjve, midis tetorit 2017 dhe korrikut 2019 në MB....
2020 -
Save the Children ka botuar raportin e tretë në kuadër të fushatës Stop Luftës mbi Fëmijët. Ky raport shtjellon rreziqet dhe vështirësitë me të cilat përballen fëmijët në zonat e luftës dhe se si ato ndikojnë në mirëqenien e tyre. Dallimet gjinore...
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF
Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Ndërsa pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, kështu që organizatat që kanë marrë...
2019 - UNICEF
  Raporti i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në botë i UNICEF për vitin 2019 eksploron për herë të parë në 20 vitet e fundit çështjet e fëmijëve dhe lidhjen e tyre me ushqimin dhe ushqimimin në një kontekst global sfidues. Pavarësisht nga përparimet...
2016 - Child Protection Hub
,
Në 2011 një studim i Fondacionit Kombëtar për Hulumtimet Arsimore (FKHA) në Britani eksploroi manifestimet e ndryshme të bullizmit tek thuajse 100 shkolla nëntëvjeçare  dhe me pjesëmarrjen e nxënësve arriti të  gjente fakte interesante se cilat...
2016 -
,
Tek ky artikull Jonatan Skurfild, një kërkues kryesor për temën e punës sociale me meshkujt, diskuton ndërtimin gjinor të klientëve në punën e mbrojtjes së fëmijëve, duke u fokusuar tek mënyra sesi ndërtojnë meshkujt punonjësit social (që do të...
2016 -
,
Ky studim është kryer nga Qendra Kombëtarë e Asistencës për të Miturit e Braktisur në Berklei (CA) e cila synon të ndryshojë praktikat dominuese në punën e mbrojtjes së fëmijë ku baballarët përjashtohen nga shërbimet për shkak të imazhit negative që...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: