Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

10 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Kosovo
Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë dhe vendorë dhe individë, OJQ dhe staf të KB. E...
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF
Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Ndërsa pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, kështu që organizatat që kanë marrë...
2017 - Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Ky studim u realizua ne periudhen Prill - tetor 2016 nga Instituti Shqiptar per Bashkëpunim dhe Zhvillim ne bashkëpunim me Hanns-Seidel-Foundation në Tiranë. Ai kryhet në kuadër të Serive të Procesit të Berlinit dhe synim te hedhë dritë dhe...
2016 - Child Protection Hub
,
Si pjesë e projektit “T’i jepet fund dhunës ndaj fëmijëve tek ambientet e sigurisë”, e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve për Anglinë në partneritet me pesë organizata për të drejtat e njeriut/drejtësinë për të miturit në Evropë, për të mbledhur...
2016 - Child Protection Hub
,
Në 2011 një studim i Fondacionit Kombëtar për Hulumtimet Arsimore (FKHA) në Britani eksploroi manifestimet e ndryshme të bullizmit tek thuajse 100 shkolla nëntëvjeçare  dhe me pjesëmarrjen e nxënësve arriti të  gjente fakte interesante se cilat...
2016 - Publikim i Departamentit të Shteteve të Bashkuara
Departamenti i Shtetit të SHBA ka publikuar raportin e 2016-ës mbi Trafikimin e Personave. Ky raport i gjerë dhe i detajuar hedh dritë mbi përmasat e problemit të trafikimit të qenieve njerëzore në shkallë globale dhe vë në dukje tmerret e këtij...
2016 - UNICEF Kosovo
Ky raport përfshinë të drejtat e fëmijëve më të cenuar në Kosovë për të cilët nuk mund të kujdeset askush nga familja e tyre. Qëllimi i raportit është të rishikohet situata aktuale, dispozitat dhe rrethanat me të cilat përballen këta fëmijë dhe të...
2015 - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë MASHT
Publikimi "Statistikat e arsimit në Kosovë 2014/2015" paraqet të dhënat statistikore për nivelet e arsimit parauniversitar publik dhe privat. Të dhënat e paraqitura në këtë publikim krijojnë mundësinë e krahasimit me të dhënat e publikuara në vitet...
2014 - KOALICIONI I OJQ-ve PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
Në këtë raport, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve deklaron qëndrimin mbi përfshirjen në fëmijëve në arsimin fillor, si një nga të drejtat themelore të fëmijëve. Arsimi parashkollor parafillor dhe në përgjithësi është i një rëndësie të...
2014 - Zyra për Qeverisje të Mirë
  Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e njësive të Drejtat e Njeriut në...

Ky projekt është financuar nga: