Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

9 items available. Click here to search.
2018 - Better Care Network
  Ky Udhëzues u shërben profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe familjet që përdorin një qasje të menaxhimit të rasteve në vendet me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta. Ai përmban informacione se si të punohet me fëmijët me aftësi të...
2016 - Kosovo Women's Network
Ky hulumtim shqyrton kërkesën e mbuluar dhe të pambuluar për shërbime të kujdesit për fëmijë në Kosovë; shërbimeve publike dhe private të kujdesit për fëmijë që janë në dispozicion; si dhe pikëpamjet e shumëllojshme të palëve të interesit lidhur me...
2016 - Child Protection Hub
,
Tek raporti i zgjeruar i 2012 i UNICEF, në partneritet më Këshillin e Evropës dhe qeverinë norvegjeze, theksohet rëndësia e eliminimit të të gjitha formave të dhunës nga sistemi arsimor. Dhuna në shkolla mund të shfaqet në disa forma (fizike,...
2016 -
Synimi i përgjithshëm i doracakut " Sigurt në shkollë, në shtëpi dhe me shokë " është që ti mbrojë fëmijët nga mjediset e pasigurta duke iu siguruar udhëzime dhe këshilla të rëndësishme. Ky doracak u dedikohet fëmijëve, prindërve dhe mësimdhënësve,...
2015 - WHO
Ky kurs i shkurtër përshkruan qasjen e shëndetit publik ndaj keqtrajtimit të fëmijëve. Ai ofron një pasqyrë të shkallës së problemit, pasojat, rrezikun dhe faktorët mbrojtës për keqtrajtimin e fëmijëve, dhe strategjitë e parandalimit keqtrajtimit të...
2014 - KOMF (Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve)
Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, me theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Njëkohësisht, të ndikojë në...
2014 - KOMF Kosovo
Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç, vjen si rezultat i nevojës për identifikimin e ngecjeve në sistem dhe sfidave të institucioneve të mandatuara për kujdesin e fëmijëve të braktisur,...
2010 -
    Doracaku "Duke i dhënë shtëpinë tonë, nei  japim veten tone" është një udhëzues i dobishëm për të informuar, sensibilizuar dhe trajnuar prindërit kujdestarë për sfida të ndryshme në sigurimin e kujdesit adekuat duke respektuar nevojat specifike...
2008 - Terre des hommes, Kosovo
Raporti është shkruar bazuar në vlerësimin e situatës duke marrë parasysh aspektet historike dhe shoqërore që ndikojnë në shoqëri. Dekada të trazirave dhe të luftës për pavarësi kanë pasur pasoja të rënda për shoqërinë kosovare. Kosova...

Ky projekt është financuar nga: