Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

15 items available. Click here to search.
2020 - Departamenti i Edukimit Britanik
  Kërkime që vlerësojnë shpërndarjen e pilotëve, të cilët testuan mbështetjen e kolegëve për shëndetin mendor dhe mirëqenien në shkolla, kolegje dhe fëmijë dhe organizatat e komunitetit të të rinjve, midis tetorit 2017 dhe korrikut 2019 në MB....
2019 - East Sussex County Council
Kjo broshurë synon të mbështesë punonjësit socialë për të përfshirë fëmijët në procesin e mbrojtjes në një mënyrë pozitive, mbështetëse dhe ndihmuese. Rëndësia e zërit të fëmijës në praktikën e mbrojtjes së fëmijëve nuk mund të nënvlerësohet. Jo...
2017 - LEAP
  Aftësitë e Jetës, Lidershipit dhe Mundësive të Pafundme (LEAP) ishte një program dyvjeçar i financuar nga Komisioni Evropian, me bashkëfinancim nga Oak Foundation. Ai u koordinua nga Qendra Ndërkombëtare: Hulumtimi i shfrytëzimit seksual të...
2017 - Child Protection Hub
Neni 7 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) përcakton se: 1. Palët duhet të sigurojnë që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të shprehin lirisht pikëpamjet e tyre mbi çdo çështje që prek interesat dhe...
2017 - Terre des hommes
Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për më shumë mundësi për pjesëmarrje. Pjesëmarrja përfshin mënyrat në të cilat fëmijët mund të formësojnë vendimet që ndikojnë tek ata përmes shprehjes së shqetësimeve ose pikëpamjeve të tyre. Ka...
2017 - Child Protection Hub
Fëmijët kanë të drejtë të ndikojnë tek vendime që i prekin ata, dhe fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk u jepet mundësia që zëri i tyre të dëgjohet. Kjo për shkak të paragjykimeve dhe stigmës  për invaliditetin si dhe gjithashtu prej pritshmërive të...
2016 - Kosovo Women's Network
Ky hulumtim shqyrton kërkesën e mbuluar dhe të pambuluar për shërbime të kujdesit për fëmijë në Kosovë; shërbimeve publike dhe private të kujdesit për fëmijë që janë në dispozicion; si dhe pikëpamjet e shumëllojshme të palëve të interesit lidhur me...
2016 -
Me mbështetje financiare nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme, Defence for children - ECPAT Hollandë dhe Terre des hommes në Kosovë i bashkuan forcat për ti ndihmuar profesionistët në ndërtimin e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes së fëmijëve...
2016 - Terre des hommes
PFA
Në këtë publikim të shkurtër, mundësohet kocepti dhe zbatimi praktitk I Ndihmës së Parë Psikologjike (NPS). NPS është njerëzore, mbështetëse dhe asistencë praktike për qëniet njerëzore të cilat së fundmi kanë përjetuar ekspozim ndaj stresuesve të...
2014 -
Toolkit
Save the Children UK ka publikuar disa dokumente ne verzionin PDF, të cilat kolektivisht bëjnë "veglën" për mënyrën se si të matet dhe vlersohet pjesëmarrja e fëmijëve. Në total, ky është një udhëzues i ndarë në gjashtë pjesë lidhur me atë se di...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: