Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2019 - BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Projekti BRIDGE
  Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës me bazë gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Këshilli i Evropës
Këshilli i Evropës ka publikuar një doracak që përmban udhëzime gjithëpërfshirëse për profesionistët që punojnë direkt me të mitur migrantë mbi atë se si të komunikohen informatat për të drejtat e fëmijëve në një mënyre që përshtaten me moshën e...
2018 - UNICEF
  UNICEF ka publikuar raportin “E drejta për t’u dëgjuar: Dëgjojmë fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje”, i cili sjell për ne informacion mbi sfidat dhe vështirësitë e mungesat me të cilat ballafaqohen fëmijët e të rinjtë refugjatë dhe migrantë. Në...
2018 - UNICEF
UNICEF ka publikuar një raport në të cilin analizon mjetet, direktivat dhe formatet në dispozicion për monitorimin dhe vlerësimin e asaj se si aktorët dhe agjencitë e ndryshme kanë reaguar dhe janë përgjigjur ndaj krizës së migrantëve në nivel...

Ky projekt është financuar nga: