Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2018 - Data and Analytics Section, Division of Data, Research and Policy in UNICEF HQ
  Ky dokument i UNICEF është raporti i parë tematik që vlerëson performancën drejt arritjes së objektivave globalë të SDG që kanë të bëjnë me fëmijët dhe të rinjtë. Ai vlerëson performancën e botës deri më sot, duke u fokusuar në 44 tregues të...
2018 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” mbështetur nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, ka lansuar Indeksin për Mbrojtjen e...
2016 - UNICEF Shqipëri dhe Misioni i Terre des hommes në Shqipëri dhe Kosovë
Shqipëria ka përjetuar ndryshime të konsiderueshme në fushën e mbrojtjes së fëmijëve gjatë viteve të fundit. Qeveria ka ndërmarrë disa iniciativa për të trajtuar dobësitë dhe rreziqet që prekin sigurinë e fëmijëve, duke investuar në aftësinë dhe...
2014 - Zyra për Qeverisje të Mirë
  Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e njësive të Drejtat e Njeriut në...

Ky projekt është financuar nga: