Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

12 items available. Click here to search.
2019 - Të ndryshem dhe të barabartë
Ky raport ka si qëllim të sjellë në vëmendje nevojën për të pasur një ligj të veçantë në Shqipëri me fokus në parandalimin e trafikimit të personave dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit, duke u bazuar në një analizë të...
2019 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të...
2018 - Këshilli i Ministrave të Shqipërisë
  Në tetor të vitit 2018, Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka miratuar Procedurat e reja për Referimin dhe Menaxhimin e Rasteve, Hartimin dhe Ndjekjen e Planit të Mbrojtjes Individuale, Mjetet Financiare për Zbatimin e tij dhe Zbatimin e Masave të...
2017 - AMA
Kodi u hartua gjatë vitit 2017 dhe u miratua nga AMA në fund të vitit 2017. Ai përmban seksione të rëndësishme për të drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara (seksioni 5 dhe 6)
2017 -
Dokumenti Financimi i 'Shërbimeve Sociale në Kosovë' është iniciuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) në kuadër të misionit për mbrojtjen, respektimin, mirëqenien dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve. Ky dokument përfaqëson...
2017 - Albanian Ministry of the Social Welfare and Youth
Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2017-2020 u miratua me datë 26 Prill 2017 nga Këshilli i Ministrave dhe ka si vizion krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e shëndetshëm fizik dhe psikosocial të fëmijëve, përfshirjen sociale dhe...
2017 - Këshilli i Bashkimit Europian
Këshilli i Bashkimit Europian ka adoptuar Udhërrëfyesin e BE për promovimin dhe Mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ky udhërrëfyes është versioni i përditësuar i udhërrëfyesit të 2007 të BE. Syimi i këtij udhërrëfyesi është të rifreskojë...
2016 - Ministri of Education, Ministry of Education Science and Technology MEST
Ky është dokument bazë për zhvillimin, menaxhimin dhe monitorimin e politikave arsimore, sepse, planifikimi duhet të jetë i bazuar në sisteme të besueshme të informimit, të cilat furnizojnë vendimmarrësit dhe përgjegjësit për menaxhimin e arsimit me...
2015 -
UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PARANDALIMIN DHE NDALIMIN E FORMAVE TË RREZIKSHME TË PUNËS SË FËMIJËVE NË KOSOVË
Udhëzim Administrativ QRK nr. 05/2013 për parandalimin dhe ndalimin e formave të rrezikshme të punës së fëmijëve në Kosovë, është miratuar në mbledhjen e 137 të Qeverisë së Republikës së Kosovës me vendimin nr. 02/137 me datë 03.07.2013 Udhëzimi...
2013 - UN Children's Fund (UNICEF)
,
Në vitin 2011 UNICEF-i dhe Bashkimi Evropian nisën një partneritet të ri me qëllim që të fillonin një projekt "Mbrojtja e Fëmijëve nga Dhuna në Evropën Juglindore". Fillimisht, në projekt u përfshinë katër shtete: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: