Aftësia e kufizuar tek fëmijët në Shqipëri

Prevalenca e aftësisë së kufizuar, aksesi në shërbime dhe cilësia e shërbimeve of disability, the access and quality of services

hollësi

Data:  01 Pri 2018 Botuesi:  World Vision dhe Save the Children Shqipëri

 

Ky studim mati për herë të parë prevalencën e aftësisë së kufizuar tek fëmijët dhe të rinjtë e moshës 2 deri në 17 vjeç përmes intervistave me 13.000 familje në të gjithë Shqipërinë dhe vlerësoi mundësitë e tyre për zhvillim dhe akses në shërbime cilësore.

Është studimi i parë i këtij lloji në Shqipëri i cili u mundësua nga World Vision Albania dhe Save the Children në Shqipëri.

Përpos shumë të dhënave të rëndësishme në lidhje me numrin e aftësisë së kufizuar, ai sjell edhe sfidat me të cilat ballafaqohen femijet me aftesi te kufuzuar per sa i perket diskriminimit, varfërisë, mungesës se qasjeve në shërbime dhe problemeve me frekuentimin e institucioneve arsimore.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
94
Topic(s): 
Gjuhё(t) e materialeve: 
shqiptar
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: