Forumi i Politikave mbi "Decentralizimin e Shërbimeve Sociale: Metodat, Pasojat, Mësimet e Nxjerra"

Raste studimore mbi sistemet mirëqenies sociale në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Rumani dhe Serbi

hollësi

Data:  04 Kor 2016 Autor:  Elira Jorgoni Zoran Stojanov Alexei Buzu Diana Chiriacescu Gordana Matkovic Botuesi:  Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Këto raporte paraqiten si raste studimore të cilat u prezantuan në Forumin e Politikave te organizuar nga Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore mbi "Decentralizimin e Shërbimeve Sociale: Metodat, Pasojat, Mesimet e Nxjerra", që u mbajt në Vjenë, më 10-11 Maj 2016.

Çdo raport përbëhet nga pesë nën-tema:

1. Vështrim i përgjithshëm i sistemeve të mbrojtjes sociale

2. Treguesit përkatëse

3. Kompetencat e autoriteteve përkatëse në fushën e shërbimeve sociale

4. Çështjet e zvillimit të shërbimeve sociale dhe pengesat për decentralizimin e mëtejshëm të tyre

5. Mësimet e nxjerra ose praktikat e mira

Të gjitha këto raste kanë si qëllim të paraqesin një përmbledhje të sintetizuar të shërbimeve sociale në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Moldavi dhe Rumani, trajtuar nga këndvështrimi i procesit të decentralizimit.

Numri total i faqeve: 
64
Series this is part of: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Rumania
Bullgaria
Serbia
Kroacia
Evropa Juglindore
Bosnje Herzegovina
Moldavia
Shqipëria
Rep. Ish Jugosllave e Maqedonisë

Ky projekt është financuar nga: