Korniza për sigurim të cilësisë së performancës së shkollës

This content was suggested by: 

hollësi

Data:  23 Mar 2017 Author:  MASHT, IPK Botuesi:  MASHT. IPK

Ky dokument shërben si bazë për sistemin e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, respektivisht si referencë kryesore për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e performancës së shkollës, planifikimin zhvillimor të saj dhe avancimin e vazhdueshëm të cilësisë së shkollës.

Korniza për sigurim të cilësisë së performancës së shkollës përcakton:

- Fushat e cilësisë së performancës së shkollës;

- Kriteret e cilësisë së performancës së shkollës;

- Treguesit e cilësisë së performancës së shkollës;

- Nivelet e vlerësimit të performancës së shkollës dhe

- Shkallët e cilësisë së performancës së shkollës.

 

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
74
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: