Kosovë - Versioni miqësor për të rinj i Udhëzimeve për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve

This content was suggested by: 

hollësi

Data:  01 Jan 2019 Botuesi:  SOS Children's Villages International

Udhëzimet për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve është një dokument i Kombeve të Bashkuara, i cili u hartua nga autoritetet qeveritare, organet e KB dhe OJQ-të, në konsultim me fëmijë dhe të rinj. Për dallim nga Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve, këto Udhëzime nuk janë "detyruese ligjore".

Kjo do të thotë që shtetet nuk duhet të ndjekin ato, por përkundrazi duhet t'i përdorin ato si një dokument udhëzues. Këto udhëzime theksojnë rolin e familjes së origjinës si mjedisi parësor për fëmijë dhe të rinj. Familja e origjinës duhet të promovojë zhvillimin e tyre të plotë dhe harmonik.

Unë siguroj formën më të përshtatshme të kujdesit alternative për fëmijët që nuk mund të kujdesen në familjen e tyre. Ky dokument nuk përdor tekstin ligjor të Udhëzimeve (të cilat mund të gjenden këtu: http://www.sos-childrensvillages.org/about-us/publications/childrenandyo... fëmijë), por përkundrazi, është një interpretim nga anëtarët e Këshillit Ndërkombëtar të Rinisë.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
16
Topic(s): 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa

Ky projekt është financuar nga: