Kush kujdeset?

Kërkesat, ofertat dhe opsionet për rritjen e mundësive të kujdesit të fëmijëve në Kosovë

hollësi

Data:  01 Dhj 2016 Author:  Nicole Farnsworth, Adelina Berisha, Erica Browne, Nerina Guri, Donikë Kastrati, Gresa Rrahmani Botuesi:  Kosovo Women's Network Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Ky hulumtim shqyrton kërkesën e mbuluar dhe të pambuluar për shërbime të kujdesit për fëmijë në Kosovë; shërbimeve publike dhe private të kujdesit për fëmijë që janë në dispozicion; si dhe pikëpamjet e shumëllojshme të palëve të interesit lidhur me mundësitë për krijimin e më shumë shërbimeve të qëndrueshme të kujdesit për fëmijë. Ky hulumtim është përqendruar në pesë zona gjeografike, dhe ka përfshirë anketa me familje, të përzgjedhura sipas metodës së rastit, me 491 nëna të papunësuara me fëmijë; anketa me 519 gra dhe burra të papunësuar; intervista me 61 punëdhënës; intervista me 51 qendra publike dhe private të kujdesit për fëmijë; si dhe intervista me zyrtarë publikë.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
92
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: