Me zërin e fëmijëve të privuar nga liria

Raporti i Monitorimit të kushteve dhe trajtimit në institucionet e kujdestarisë, paraburgimit dhe burgjet para gjykimit në Shqipëri

hollësi

Data:  20 Dhj 2016 Botuesi:  Observatori për të Drejtat e Fëmijëve Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Ky raport u lëshua nga Avokati i Popullit në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve. Zyra e UNICEF në Shqipëri bashkëpunoi me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve (Child Rights Observatory) për të zbatuar Programin “e Fuqizimit të kapacitetit të Avokatit të Popullit për të investiguar dhe trajtuar rastet e keq-trajtimit të fëmijëve të arrestuar”. Si pjesë e këtij Programi UNICEF dhe Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve mbështetën stafin e Avokatit të Popullit për ët përmirësuar metodologjinë dhe instrumentet për monitorimin e kushteve të adoleshentëve dhe trjatimit të tyre në krejt zinxhirin e sistetmeve të zbatimit të ligjit, drejtësisë dhe burgjeve.

Numri total i faqeve: 
64
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: