Modulet për Mbrojtjen e Fëmijëve

hollësi

Data:  07 Kor 2016 Lloji i publikimit:  Toolkit / Handbook / Manual

Me mbështetje financiare nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme, Defence for children - ECPAT Hollandë dhe Terre des hommes në Kosovë i bashkuan forcat për ti ndihmuar profesionistët në ndërtimin e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes së fëmijëve për të siguruar cilësinë e shërbimeve. Për këtë qëllim, një manual i gjere për mbrojtjen e fëmijëve është zhvilluar nga ekspertët vendorë në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë holandezë. Manuali ka 500-faqe, është i ndarë në nëntë module dhe është projektuar në një mënyrë shumë didaktike duke përfshirë informata të shumta teorike, shembuj praktik, raste studimore dhe pyetje për diskutim dhe reflektim.

Moduli i parë "Kuadri ligjor në mbrojtjen e fëmijëve", mund të shihet si një ombrellë e manualit pasi ajo e përshkruan kornizën ligjore në mbrojtjen e fëmijëve, politikat e saj, praktikat, si dhe institucionet relevante për mbrojtjen e fëmijëve. Ky modul është i ndërlidhur me "Të drejtat e fëmijëve dhe promovimin e tyre si pjesë e të drejtave të njeriut dhe organizimin e sistemit të mirëqenies sociale", një modul i cili siguron informata relevante për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë në të drejtat e fëmijëve. Moduli "Vlerësimi i nevojave dhe rrezikut faktorët e fëmijëve" mbulon aspekte të rëndësishme të procesit të vlerësimit, deri në marrjen e vendimeve. Tri modulet në vijim ofrojnë informata në thellësi në lidhje me llojet e ndryshme të abuzimit, duke punuar me fëmijët që kanë pësuar abuzime, duke i fuqizuar ata dhe duke eksploruar dimensione të ndryshme të ndërhyrjes së hershme. Tre modulet e fundit japin informata mbi menaxhimin e rasteve të ndryshme në rrezik, duke u fokusuar në përvojat e profesionistëve që punojnë direkt me rastet.

Manuali nuk është vetëm për profesionistët lokal të Kosovës, por edhe për të gjithë profesionistët tjerë që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
552
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: