Raporti i progresit për fëmijët

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013

hollësi

Data:  11 Dhj 2011 Botuesi:  Zyra për Qeverisje të Mirë Qeveria e Kosovës Lloji i publikimit:  Guide / Guidelines / Principle

Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit me Zyrën për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e Njësive për të Drejtat e Njeriut në Ministritë e përkatëse, Policinë e Kosovës, si dhe në bashkëpunim të ngushtë me një gamë të gjerë të partnerëve vendorë dhe ndërkombëtarë. Gjatë konsultimeve të gjera me palët e interesuara, Zyra për Qeverisje të Mirë e ka funksionalizuar monitorimin e këtij Plani Kombëtar të Veprimit në një kornizë e cila e mat ndikimin e këtyre veprimeve për ta përcaktuar sasinë e progresit në përgjigje të një nevojë të identifikuar gjatë përgatitjes së raportit të parë të progresit të vitit 2010. Kjo kornizë e rishikuar e monitorimit do të lejojë që analizat e trendeve me kalimin e kohës ta vlerësojnë progresin në rritje dhe të nxjerr në pah fushat e mangësive për ndërhyrje të shpejtë.

 

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
22
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: