Raporti i punës se Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve 2016

hollësi

Data:  01 Maj 2017 Botuesi:  Agency for the Protection of Children's Rights Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Ky raport pasqyron punën e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në Shqipëri gjatë vitit 2016. Në tre kapituj të raportit paraqiten të dhëna për punën aktuale të raportuar nga ana e NJMF-ve, progresi në krahasim me vitin paraprak, si dhe sfidat e pafavorshme.

Numri total i faqeve: 
67
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: