Shkollat jashte

Një studim mbi arsimimimin në komunitetet romë, ashkali dhe egjiptian në 9 komuna të Kosovës

hollësi

Data:  01 Jan 2012 Botuesi:  Balkan Sunflowers Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Ky raport i paraqet gjetjet e Studimit, i cili është zhvilluar gjatë korrikut dhe gushtit 2011. Anketa është kryer përmes intervistave ballë për ballë, në përgjithësi me kreun e familjes, në 2,346 familje ashkali, egjiptian dhe romë, në Kosovë. Në të gjitha anketat, ky studim përfshin të dhëna mbi 12,711 të njerëzve, që përfshin disa breza. Poashtu jep informacion mbi nivelin e arsimit përmes paraqitjes së disa brezave, pjesëmarrjes aktuale në shkollë, numrit të fëmijëve që kanë lënë shkollën para përfundimit të arsimit të detyruar, qëndrimet dhe sfidat etj.

Numri total i faqeve: 
65
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: