"Shoqëria civile në veprim për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve"

Praktikat më të mira nga projekti i financuar nga BE
This content was suggested by: 

hollësi

Data:  01 Qer 2018 Author:  Centre for integrated psychological services Botuesi:  Terre des hommes Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

 

Raporti i "Shoqërisë Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve" synon të identifikojë praktikat inovative dhe më të mira nga projektet e zbatuara përmes skemës së sub-granteve që mund të përsëriten më tej. Mund të shërbejë për projektet e ardhshme të të gjitha OSHC-ve që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve.

Gjetjet kryesore të listuara në këtë dokument përfshijnë kontributin e ofruar nga palët e interesuara dhe përfituesit e projekteve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, të cilët kanë bërë përpjekje të konsiderueshme dhe kanë demonstruar vullnet dhe gatishmëri të plotë gjatë gjithë procesit të hartimit.

Ky dokument u zhvillua nga Qendra për Shërbime të Integruara Psikologjike (SHPI) në kuadër të "Shoqërisë Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri", financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children, në partneritet me  Misioni i Fondacionit Terre des hommes në Shqipëri.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
46
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: