Standardet për Shkollat Mike për Fëmijë

This content was suggested by: 

hollësi

Data:  25 Gsh 2016 Author:  MASHT IKP Botuesi:  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës (MASHT) & Instituti Pedagogjik i Kosovës ( IPK) Lloji i publikimit:  Guide / Guidelines / Principle

Dokumenti Standardet për Shkollat Mike për Fëmijë përmban standardet dhe treguesit arsimorë të matshëm për gjashtë dimensione të rëndësishme për punën e shkollës, që synojnë përmirësimin dhe avancimin e cilësisë së punës së shkollës në komponentën e (i) menaxhimit dhe qeverisjes, (ii) kapaciteteve të shkollës, dhe (iii) kurrikulës e procesit mësimor.Koncepti i Shkollave Mike për Fëmijë (SHMF) mbështetet në Konventën për të Drejtat e Fëmijës (KDF) dhe paraqet qasje gjithëpërfshirëse që ndërlidh aspektet e reformës në arsim dhe e cila e vendos fëmijën në qendër të vëmendjes në të gjitha aktivitetet që organizohen dhe zbatohen në shkollë. Shkollë mike për fëmijë është shkolla që ofron arsim cilësor për të gjithë fëmijët, duke i adresuar të gjitha çështjet, të cilat ndikojnë në mirëqenien, të drejtat dhe mjedisin miqësor gjatë të mësuarit për secilin fëmijë.  

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
60
Topic(s): 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa Juglindore

Ky projekt është financuar nga: