Treguesit e drejtësisë për fëmijë

Treguesit e drejtësisë për fëmijë

hollësi

Data:  24 Dhj 2015 Botuesi:  Zyra e Kryeministrit Zyra për Qeverisje të Mirë

Treguesit e drejtësisë për fëmijë ofrojnë një kornizë për matjen dhe paraqitjen e informacionit specifik në lidhje me gjendjen e fëmijëve në konflikt me ligjin. Këta tregues pritet po ashtu të jenë të dobishëm për monitorimin dhe përmirësimin e sistemit të drejtësisë në niveli vendi.

Numri total i faqeve: 
42
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: