Udhëzime etike për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve për partnerët e LEAP

Për shërbimet që punojnë me fëmijët dhe të rinjtë e prekur nga dhuna seksuale.

hollësi

Data:  14 Nën 2017 Author:  Kate D'Arcy#uid:4744 Claire Cody#uid:4644 Camille Warrington Botuesi:  LEAP Lloji i publikimit:  Guide / Guidelines / Principle

 

Aftësitë e Jetës, Lidershipit dhe Mundësive të Pafundme (LEAP) ishte një program dyvjeçar i financuar nga Komisioni Evropian, me bashkëfinancim nga Oak Foundation. Ai u koordinua nga Qendra Ndërkombëtare: Hulumtimi i shfrytëzimit seksual të fëmijëve, dhunës dhe trafikimit në Universitetin e Bedfordshire (këtu e tutje referuar si Qendra Ndërkombëtare) dhe u dorëzua në katër vende: Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Rumania dhe Hollanda.

LEAP u përpoq të përmirësonte njohuritë dhe të zhvillonte aftësitë dhe të kuptuarit e një qasjeje të të drejtave të fëmijës në praktikë pjesëmarrëse të sigurt dhe etike kur punonte me fëmijët dhe të rinjtë e prekur nga dhuna seksuale. Qëllimet kryesore të projektit ishin zhvillimi i besimit tek praktikuesit që punojnë në shërbime të specializuara që mbështesin fëmijët dhe të rinjtë të cilët janë të prekur nga dhuna seksuale dhe për të forcuar angazhimet ndaj praktikës pjesëmarrëse. Projekti synonte të ndërtonte bazën e dëshmive mbi atë se si të mbështeste dhe të përfshinte praktikuesit dhe të rinjtë në avokim, përmes hulumtimit dhe vlerësimit. LEAP ka lehtësuar gjithashtu një shkëmbim evropian të njohurive përmes shpërndarjes së mjeteve dhe burimeve të aksesueshme lirisht.

Së bashku me katër partnerët, Qendra Ndërkombëtare:

  •     Haroi dhe dorëzoi një kurs katër-ditor në praktikë pjesëmarrëse për praktikantët e shërbimit te specializuar (në çdo vend) dhe e zhvilloi këtë kurs në një program të mësimit elektronik.
  •     Organizoi dhe lehtësoi 'komunitetet e praktikës' në secilin vend.
  •     Zhvilloi dhe mbajti një program trajnimi tre-ditor për Lehtësuesit e te Rinjve, të cilët kanë bashkë-dorëzuar një program të aftësive jetësore për të rinjtë e tjerë në vendet e tyre.
  •     Mbeshteti projektet kreative të fëmijve dhe të rinjve që luftonin kundër dhunës seksuale dhe i ndanë ato me publikun e gjerë për të rritur ndërgjegjësimin.

Ky udhëzim paraqet kuptimin tonë mbi parimet udhëzuese dhe kuadrin etik për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në projektin LEAP.

Pritëm që organizatat partnere të angazhohen në praktikat e mira dhe të respektojnë parimet udhëzuese të përshkruara në këtë dokument kur angazhohen fëmijët dhe të rinjtë në projektin LEAP.

Udhëzimi i nënshtrohet shqyrtimit të vazhdueshëm si pjesë e angazhimit tonë ndaj praktikës reflektive.

 

 

 

[1] http://www.beds.ac.uk/IC

 

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Series this is part of: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Bashkimi Evropian

Ky projekt është financuar nga: