Vlerësimi i Progresit për Fëmijët

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013

hollësi

Data:  01 Jan 2014 Botuesi:  Zyra për Qeverisje të Mirë Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

 

Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e njësive të Drejtat e Njeriut në Ministritë e linjës, si dhe të Policisë së Kosovës.

Ky raport i dytë pasqyron në mënyrë të qartë ndikimin e arritjeve dhe përpjekjeve të institucioneve të arritura deri më tani duke pasur për qëllim për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme të fëmijëve dhe gjithashtu identifikon sfidat dhe vështirësitë e hasura gjatë procesit të zbatimit, si dhe ofron rekomandime konkrete për institucionet për të kapërcyer vështirësitë e hasura.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
30
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova

Ky projekt është financuar nga: