Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

38 items available. Click here to search.
Bazat e shëndetit global (Kurse online)
Ky kurs synon të shërbejë si një hyrje në konceptet e shëndetit publik që lidhen me shëndetin global. Ai adreson çështje të tilla si sëmundja, vdekja, grupet e cenueshme dhe mënyrat e reagimit me efikasitet.
Mbështetja e pjesëmarrjes së fëmijëve (Kurse online)
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland).
Të Drejtat Njerëzore të Fëmijëve [Kurs online falas] (Kurse online)
Bazuar në kontributin e disiplinave të ndryshme akademike, përfshirë ato juridike, psikologjike, sociologjike, historike, edukative dhe shkencave shëndetësore, ekonomike dhe antropologjike, një qasje ndërdisiplinore udhëheq studentin në zgjedhjen
Ndihma e pare psikologjike (Kurse online)
Ky kurs online mëson ofrimin e ndihmës së parë psikologjike për njerëzit në rast emergjence duke përdorur modelin RAPID: të dëgjuarit reflektues, vlerësimin e nevojave, prioritizimin, ndërhyrjen, dhe disponimin.
Kurs online: Rezilienca tek fëmijët e ekspozuar ndaj traumës, katastrofës dhe luftës - Perspektiva globale (Kurse online)
Si i tejkalojnë përvojat e rrezikshme fëmijët për të patur sukses në jetë? Cfarë mund të bëhet për të mbrojtur të rinjtë në rrezik nga traumat, lufta, katastrofat dhe fatkeqësitë natyrore?

Faqet

Ky projekt është financuar nga: