Çfarë është Barnahus dhe si funksionon ai

Date: 
20 Dhj 2016
Botuesi: 
Child Protection Hub
Author: 
Felicia Nica

Çfarë është Barnahus?

Barnahus (që do të thotë fjalë për fjalë Shtëpia e Fëmijëve) është një qendër miqësore, ndërdisiplinore dhe shumë-agjensish për fëmijët viktima dhe dëshmitarë, ku fëmijët mund të intervistohen dhe mjekohen për qëllime mjekoligjore, vlerësohen në tërësi dhe marrin të gjitha shërbimet përkatëse terapeutike nga profesionistë të përshtatshëm.

Barnahus e ka origjinën në Modelin e Advokimit për Fëmijët të miratuar në SHBA në vitet 1980. Ai u zbatua fillimisht në vitin 1998 nga Islanda, e ndjekur nga vende të tjera nordike (Suedia në 2005, Norvegjia në 2007, Grenlandë në 2011, Danimarka në 2013) nën emrin "Barnahus" ose Shtëpia e Fëmijëve.

Modeli Barnahus u miratua në mënyrë që të krijohej një sistem ligjor specifik që u përgjigjet nevojave të veçanta të fëmijëve për të cilët dyshohet se i janë nënshtruar dhunës apo abuzimit. Ai rrjedh gjithashtu nga parimi se nevojat e fëmijëve në këto raste janë krejtësisht të ndryshme nga ato të të rriturve në të njëjtën situatë.

Qëllimi i Barnahus

Të sigurohet që fëmijët dhe adoleshentët të cilët janë ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të abuzimit dhe krimit të marrin vlerësim, trajtim dhe mbështetje të përshtatshme.
Për të evituar përballjen e fëmijëve me intervista të përsëritura nga shumë agjenci në vende të ndryshme. Hulumtimet kanë treguar se kur kjo ndodh, ajo mund të jetë shumë traumatike për fëmijën. Kjo "ri-viktimizim" mund të ketë edhe më shumë efekte të dëmshme ndaj fëmijës sesa vetë abuzimi. Për më tepër hulumtimi ka treguar se intervistat e përsëritura të kryera nga njerëz që nuk janë të trajnuar në mënyrë specifike në intervistimin e mjekësisë ligjore mund të shtrembërojnë tregimin e ngjarjeve të fëmijës me anë të pyetjeve sugjestive dhe kanë një efekt të dëmshëm në hetimet penale.
Të sigurohet një mjedis miqësor për fëmijët gjate intervistave hetimore që redukton nivelin e ankthit të fëmijës, i cili nga ana tjetër është vendimtar për nxjerrjen me sukses të historise së fëmijës.

E thënë thjesht , Barnahus ekziston për t'i shërbyer interesave më të larta të të gjithë fëmijëve dhe, gjithashtu, për të siguruar një proces të rregullt ligjor.

Grupi i targetuar

 • fëmijë për të cilët ekziston dyshimi për abuzim seksual (Islanda);
 • fëmijë për të cilët ekziston dyshimi se jane subjekt i krimeve te renda (krime kundër jetës dhe shëndetit), heqjes se paligjshme te lirisë personale, trafikimit, detyrimit te paligjshëm, kërcënimit te paligjshëm, ngacmimit dhe krimeve të tjera (krime kundër lirisë dhe paqes) (Suedi);
 • fëmijët që kanë qenë dëshmitar të dhunës ndaj një të afërmi (Suedi);
 • gratë e nënshtruar ndaj gjymtimit gjenital femëror (Suedia)
 • të rriturit me aftësi të kufizuara te zhvillimit (Norvegji).

Mjedisi

 • Mjediset janë të vendosura në zonat e banuara dhe akomodimi është miqësor për fëmijët;
 • Shumica e Shtëpive të Fëmijëve nuk kanë aktivitet për autorët e krimeve në mjediset e tyre.

Shërbimet që ofrohen

 • Intervista mjeko-ligjore
 • Ekzaminim mjekësor
 • Shërbime terapeutike
 • Këshillim familjar / përkrahje

 
Si funksionon

Një Barnahus përshkruhet se ka katër 'dhoma' ku secila përmban një veprimtari të veçantë. Këto janë: hetimi penal, bashkëpunimi / mbrojtja, shëndeti fizik dhe shëndeti mendor. Për më tepër, Barnahus është një vend në të cilin shërbimet sociale, policia, prokuroria publike, mjekësia ligjore, pediatria dhe psikiatria e fëmijëve dhe adoleshentëve mund të japin dhe bashkëpunojnë, veçanërisht në fazat fillestare të hetimit paraprak dhe hetimit social .

Intervista

Fëmija intervistohet në një dhomë të veçantë nga një intervistues i trajnuar hetues sipas protokollit të bazuar në dëshmi dhe përshtatet me moshën zhvillimore të fëmijës.

I degjuari

Në mënyrë që të kursehet fëmija që të mos tregojë historinë e tij ose të saj në disa raste dhe për disa individë, intervista observohet në një dhomë tjetër (një dhomë dëgjimi) nga një gjyqtar, i cili është zyrtarisht përgjegjës për procedurën, një punonjës social nga autoritetet e mbrojtjes së fëmijëve, policia, prokuroria, avokati mbrojtës dhe avokati i fëmijës. Intervistimi është filmuar dhe përdoret në gjykatë në procedurën kryesore nëse bëhet një padi. Kjo marrëveshje bën të mundur që të bëhet vetëm një intervistë me fëmijën pasi fëmija nuk duhet të paraqitet në gjykatë.

Ekzaminimi Mjeksor

Pas intervistës, fëmija mund të ketë ekzaminimin mjekësor në dhomën mjekësore të shtëpisë. Puna e personelit shëndetësor në një Barnahus është të hetojë gjendjen somatike të fëmijës, të vlerësojë praninë e lëndimeve dhe të hetojë, vlerësojë dhe plotësojë nevojën e fëmijës për trajtim somatik. Qëllimi i hetimit mjekësor është të dokumentojë lëndimet dhe të lëshojë një certifikatë mjeko-ligjore në bazë të rezultateve të ekzaminimeve.

Mbeshtetje ndaj krizave dhe trajtime

Mbështetja ndaj krizave për fëmijët, prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes mund të ofrohet në vend nga personeli i caktuar posaçërisht ose anëtarët e ekipit, për aq kohë sa hetimi dhe procesi ligjor janë në vazhdim ose mund t'u referohen ofruesve të tjerë të kujdesit në një vend tjetër.

Shtëpia gjithashtu ofron shërbime trajtimi për fëmijët viktima të abuzimit seksual dhe familjet e tyre. Fëmija vlerësohet për qëllime terapeutike dhe plani individual i trajtimit është hartuar dhe ekzekutuar ose në mjediset e qendrës ose, nëse fëmija jeton jashtë zonës së kryeqytetit, sa më afër shtëpisë së saj / saj.

Përmbledhja është përgatitur nga Felicia Nica për Qendrën për Mbrojtjen e Fëmijëve për Evropën Juglindore, 2016.

Për të lexuar një rishikim cilësor të 23 Barnahus suedez ju lutemi te klikoni ketu.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare

Ky projekt është financuar nga: