Drejt një planprogrami shtesë: studimet e pasdites për ngushtimin e zbrazëtirës arsimore

Date: 
01 Shk 2017

Fëmijët nga minoritetet etnike që jetojnë në Kosovë, veçanërisht nga komuniteti RAE, ngecin në punën e shkollës mbrapa shumicës së nxënësve për disa arsye. Rezultati është një rreth vicioz ku dështimi i shkollës shpie në varfëri e cila si shkak i privon fëmijët nga mënyrat për të pasur sukses në shkollë.

Situata përkeqësohet nga paragjykimet e komunitetit të synuar, ku zyrtarëve u duket e vështirë të besojnë qërrethi i varfërisë mund tëprishet, dhe për këtë arsye nuk janë të motivuar të bëjnë presion drejt ndryshimit.

Rrethi mund të prishet me njëpërpjekje të përbashkët nëprogramet si ai i propozuar këtu. Ndonëse numri i fëmijëve që marrin pjesënë program nuk është i madh, shpresojmë se programi do të zhvilloj një inerci që do të akumuloj dhe do bëj ndryshime të rëndësishme brenda një periudhe të arsyeshme kohore. 

Për informata shtesë ju lutemi lexoni dokumentin e bashkangjitur.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Kosova
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: