Nxitja e së ardhmës së shëndetshme, (FHF) Fostering Healthy Futures (FHF)

Date: 
15 Maj 2015

Popullsia e targetuar: Djem dhe vajza, mosha 9-11 vjeç, të vendosur kohët e fundit për përkujdesje jashtë shtëpisë si rezultat i keqtrajtimit

Për fëmijë / adoleshent të moshës: 9-11

Përshkrim i shkurtër

FHF është program grupor për mentorim dhe aftësi për adoleshentë të keqtrajtuar, të cilët janë në përkujdesje jashtë shtëpisë së tyre.

Grupet e aftësive. Fëmijët marrin pjesë në grupe të aftësive të cilët takohen për 1.5 orë për javë, për 30 javë. Grupet ndjekin një kurrikulë që përmban manual i cili kombinon strategji kognitive dhe të sjelljes me aktivitete të dizajnuara për ti ndihmuar përvojat e proceseve tek fëmijët në lidhje me vendosjen e tyre për përkujdesje jashtë shtëpisë. Për shembull, temat përfshijnë: të kuptuarit e emocionit, zgjidhjen e problemeve, kontrollin e të zemëruarit, identitetin kulturor, ndryshimet dhe humbjen dhe presionit të bashkëmoshatarëve. Aktivitetet dhe storiet multikulturore janë të gjitha të integruara.

Mentorimi. Fëmijët janë të çiftëzohet me studentë mentorë të diplomuar dhe marrin 30 javë nga mentorimi 1:1 (2-4 orë në javë). Mentorët punojnë për: 1) të krijuar marrëdhënie me fëmijët që shërbejnë si shembuj pozitiv për marrëdhënie të ardhshme, 2) avokojnë për shërbime të nevojshme, 3) ndihmojë fëmijët në përgjithësim dhe në aftësi praktike të mësuar në grup, 4) angazhojnë fëmijët në aktivitete edukative, sociale, kulturore, dhe në aktivitete rekreative, dhe 5) promovojnë këndvështrime pozitive për të ardhmen.

FHF e synon rrezikun dhe faktorët mbrojtës të identifikuar si përcaktues të fortë të sjelljeve të rrezikshme të adoleshentëve dhe rezultateve të dala.

 

Synimet e programit:

Qëllimet afatshkurtra të FHF përfshijnë promovimin e:

  •     Marrëdhënieve të shëndetshme me bashkëmoshatarët dhe të rriturit.
  •     Qëndrimet pozitive rreth vetes dhe për të ardhmen.
  •     Aftësi për rregullimin e sjelljes dhe përballimin në mënyrë të adaptueshme.
  •     Funksionimi më të mirë të shëndetit mendor.
     

Qëllimet afatgjata janë për të zvogëluar gjasat e:

  •     Përfshirjes së të rinjve në delikuencë, përdorimit të substancave, dhe sjelljeve të rrezikshme seksuale.
  •     Paqëndrueshmëri gjatë vendosjes dhe vendosje kufizuese.
  •     Dështimi në shkolla dhe braktisja e shkollës.
  •     Arrestimet dhe burgosja.
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Bashkimi Evropian

Ky projekt është financuar nga: