Ri-integrimi i viktimave të trafikimit të fëmijëve [rishikimi i praktikave 5]

Date: 
24 Kor 2015
Botuesi: 
Child Protection Hub

Ky artikull paraqet një përmbledhje të shkurtër të pesë botimeve të ndryshme në lidhje me ri-integrimin e fëmijëve të trafikuar. Këto publikime janë të bazuara në studimet e rasteve dhe në përvojat e atyre që punojnë në çështjet e ri-integrimit. Këto japin llogari për niveleve të ndryshme të ri-integrimit, nga ndërveprimet e punonjësve social me një viktimë trafikimi deri tek zbatimi i politikave. Shqyrtimi i sjell këto botime së bashku dhe i thekon çështjet më komplekse në ri-integrimin e viktimave fëmijë të trafikimit, i emëron praktikat më të mira dhe praktikat e këqija. Artikulli gjithashtu tregon, se të gjitha botimet bien dakord se ri-integrimi i një viktime trafikimi është një proces afatgjatë dhe ka një mungesë të të gjitha llojeve të burimeve për përmirësimin e saj. Artikulli është i shkruar në anglisht.

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa
Azia
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: