Studim Europian në Drejtësinë Korrektuese për të Mitur: Kërkim dhe seleksionim i praktikave më efektive në Europë: Shembuj nga 28 Shtete anëtare të BE

Date: 
01 Sht 2015
Botuesi: 
International Juvenile Justice Observatory

Raporti në fjalë përbën të parin nga tre botime publikuar nga një projekt i iniciuar dhe zhvilluar nga Këshilli Evropian për të Miturit në vitin 2014 me titull "Modeli Evropian për Drejtësinë Korrektuese me të Mitur".

Ky publikim hartëzon gjëndjen e drejtësisë korrektuese në Bashkimin Evropian sot, identifikon faktorët që kanë provuar se paraqesin sfida vendimtare për zbatimin e masave efektive dhe më pas identifikon zgjidhje premtuese për këto probleme të përbashkëta duke u bazuar në përvojat pozitive të vëndeve të tjera.

Çdo shembull ka 4 pjesë: Pjesa e parë i kushtohet formave të drejtësisë korrektuese që janë në dispozicion, si dhe baza e tyre ligjore. Seksioni 2 fokusohet në kornizën organizative për kryerjen e masave korrektuese. Pjesa e tretë thekson përdorimin e drejtësisë korrektuese në praktikë. Dhe në fund, vleresimet dhe kërkimet në sistemet e drejtësisë korrektive dhe sfidat kryesore janë vendosur në fokusin e seksionit 4, duke identifikuar praktikat e mira në fushën e drejtesise korrektive për të mitur.

Lexoni përmbledhjen e këtij dokumenti këtu: 5 Key Findings about the Practices of Restorative Juvenile Justice in Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania and Slovenia. 

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Bashkimi Evropian
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: