Praktika premtuese

Kjo faqe përmban përshkrime dhe përmbledhje të praktikave për mbrojtjen e fëmijëve që janë provuar dhe kanë rezultuar se funksionojnë. Megjithëse, do të ishte e tepruar t'i quaje 'praktika të mira', ato janë mbeten premtuese. Shpresojmë të mësoni prej tyre!

29 items available. Click here to search.
Kosova me një sistem gjithëpërfshirës për të trajtuar në mënyrë sistematike çështjen e fëmijëve jashtë shkollës
Kosova me një sistem gjithëpërfshirës për të trajtuar në mënyrë sistematike çështjen e fëmijëve jashtë shkollës  
Ngacmimi mes nxënësve të klasave të pesta të shkollës fillore dhe masat parandaluese
Përmbledhje:  Qëllimi i këtij punimi është studimi i dukurisë së përhapjes së ngacmimit mes nxënësve në klasat e pesta në një shkollë fillore dhe përdorimi i masave për parandalimin e tij. Studim u zhvillua në dy faza.
4 FORMA ALTERNATIVE NË VEND TË ARRESTIMIT TË KUNDËRVAJTËSVE TË MITUR, MANUALI I PRAKTIKAVE TË MIRA NË EVROPË
Materiali më poshtë përmbledh gjetjet kryesore mbi alternativat e arrestimit të të miturve kundërvajtës dhe përfitimet kryesore të palëve të përfshira në këto procedura.
Praktika Pozitive për Pjesëmarrjen e Fëmijëve në BE: Fëmijët Emigrant
Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha fushat e shoqërisë moderne është tepër e rëndësishme për zhvillimin e mirë të fëmijëve.
Praktika Pozitive për Pjesëmarrjen e Fëmijëve në BE: Fëmijët Romë
Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha fushat e shoqërisë  moderne është tepër e rëndësishme për zhvillimin e mirë të fëmijëve.
4 Praktika positive për përfshirjen sociale të komunitetit Romë[Analizë e Childhub]
Vitet e shkuara, sidomos kur bëhet fjalë për Dekadën e Përfshirjes së Romëve, janë nxjerrë shumë mësime për lehtësimin e përfshirjes së Romëve.
Alternativat e paraburgimit për të mitur në konflikt me ligjin: Manuali i Praktikave të Mira në Evropë
Ky raport i përgatitur nga Ursula Kilkelly, Louise Forde, Deirdre Malone dhe publikuar nga Observatori Ndërkombëtar i Drejtësisë për të Mitur sjell së bashku një vlerësim gjithëpërfshirës të standardeve kryesore ndërkombëtare që kanë të bëjnë me
Raport përmbledhes vjetor për të drejtat e njeriut/ fëmijës në sistemin arsimor
Në vazhdimësinë e punës  për promovimin dhe avancimin e të drejtave të njeriut/ fëmijës, si dhe në parandalimin e dhunës, trafikimit, braktisjes dhe aspekteve të tjera  që bijnë ndesh me të drejtat e njeriut/ fëmijës brenda sistemit arsimor, Mekan
Dukuritë negative, pasojat dhe parandalimi i tyre
Gjatë muajit shtator 2015, Zyra për të Drejtat e Njeriut në Policinë e Kosovës ka mbajtur dy takime me 27 nxënësit e gjimnazit "Sami Frashëri" në Prishtinë.
Studim Europian në Drejtësinë Korrektuese për të Mitur: Kërkim dhe seleksionim i praktikave më efektive në Europë: Shembuj nga 28 Shtete anëtare të BE
Raporti në fjalë përbën të parin nga tre botime publikuar nga një projekt i iniciuar dhe zhvilluar nga Këshilli Evropian për të Miturit në vitin 2014 me titull "Modeli Evropian për Drejtësinë Korrektuese me të Mitur".

Faqet

Ky projekt është financuar nga: