Praktika premtuese

Kjo faqe përmban përshkrime dhe përmbledhje të praktikave për mbrojtjen e fëmijëve që janë provuar dhe kanë rezultuar se funksionojnë. Megjithëse, do të ishte e tepruar t'i quaje 'praktika të mira', ato janë mbeten premtuese. Shpresojmë të mësoni prej tyre!

29 items available. Click here to search.
Ri-integrimi i viktimave të trafikimit të fëmijëve [rishikimi i praktikave 5]
Ky artikull paraqet një përmbledhje të shkurtër të pesë botimeve të ndryshme në lidhje me ri-integrimin e fëmijëve të trafikuar. Këto publikime janë të bazuara në studimet e rasteve dhe në përvojat e atyre që punojnë në çështjet e ri-integrimit.
Nxitja e së ardhmës së shëndetshme, (FHF) Fostering Healthy Futures (FHF)
Popullsia e targetuar: Djem dhe vajza, mosha 9-11 vjeç, të vendosur kohët e fundit për përkujdesje jashtë shtëpisë si rezultat i keqtrajtimit Për fëmijë / adoleshent të moshës: 9-11
Strategji për të luftuar izolimin e fëmijëve Rom në shkolla
Izolimi/segregimi i femijeve Rom vazhdon te zoteroje ne Europe, ne te gjitha nivelet e edukimit; parashkollor, elementar dhe 9 vjecar.
Sjellja e ndryshimit permes partneritetit
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve është një bërë gjithnjë e më shumë një fenomen ndërkombëtar për shkak të zhvillimit të mëtejshëm të teknologjisë së informacionit, rrjeteve të trafikimit, turizmit edhe emigracionit.
Thyerja e Ciklit te Varferise: Zhvillimi i Femijerise se Hereshme dhe Punesimi i Prinderve - Katymar
Mbështetje sociale për shtresat në nevojë/Romët, mbështetje punësimi
Ndërhyrja e hershme dhe parandalimi në mbështetjen ndaj familjes dhe prindërve
Grupi tematik i punës për familjen dhe mbështetjen prindërore nga Eurochild e ofron një forum për anëtarë, për të shkëmbyer përvojën dhe aftësitë, duke kontribuar kështu në përmirësimin e politikave dhe praktikës nëpër Evropë.
Praktika positive për pjesëmarrjen e fëmijëve në BE: Fëmijët në mbrojtje dhe në kujdes alternativ
Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha aspektet e shoqërisë moderne është tejet e rëndësishme për zhvillimin e mirë të fëmijëve.
Praktika positive të pjesëmarrjes së fëmijëve në BE: fëmijët me aftësi të kufizuara
Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha aspektet e shoqërisë moderne është tejet e rëndësishme për zhvillimin e mirë të fëmijëve.
Manaxhimi i Rastit Ekspererienca nga Terreni - Raste Studimi nga Shqiperia - Per te ilustruar Praktikat e Mira
Nga përvoja e Tdh-së për mbështetjen e punës së NjMF-së, ky dokument sjell

Faqet

Ky projekt është financuar nga: