Ndërtimi kapaciteteve për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve

Seria e projektit PROMISE - Promovimi i përparimit për Barnahus në Evropë
Data e publikimit: 2019
Botuesi: Këshilli i Shteteve të Baltikut dhe Child Circle
PROMISE është një projekt që bazohet nën zotimin e disa shteteve evropiane për fuqizimin e bashkëpunimit shumë disiplinor midis agjencive për të siguruar që fëmijët viktima dhe dëshmitar të dhunës kanë qasje ne Barnahus dhe përfitojnë nga reagimi
Të flasësh për Shëndetin Mendor, një animim nga Qëndra Kombëtare për fëmijët dhe familjet Ana Freud [Video]
Data e publikimit: 2018
Botuesi: Anna Freud National Centre for Children and Families
Qëndra Kombëtare për fëmijët dhe familjet Ana Freud ndau këtë animim të titulluar "Të flasësh për shëndetin mendor".
[Ndërkombëtare] Thirrje për veprim: Forcimi i fuqisë punëtore në shërbimin social për të mbrojtur më mirë fëmijët dhe për të arritur SDG-të
Data e publikimit: 2018
Thirrja për veprim është një deklaratë e shkurtër e cila është përpiluar nga partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, së bashku me Qendrën për Mbrojtjen e Fëmijëve, për forcimin e fuqisë punëtore të shërbimit social dhe për përmirësimin e rezultateve
[Bullgaria] Universiteti i Ri Bullgar (New Bulgarian University) ka filluar procesin e pranimit në programin e masterit "Ndërhyrjet psikosociale me fëmijët dhe familjet"
Data e publikimit: 2018
Departmenti i Shëndetit dhe Punës sociale në Universitetin e Ri Bullgar (New Bulgarian University) njofton se Programi Master "Nder
[Kosova] Terre des hommes vazhdon ndërtimin e kapaciteteve të kuadrit mësimor të Klasëve të Mësimit Plotësues
Data e publikimit: 2017
Në javën e fundit të muajit Tetor 2017, zyra e Terre des hommes – Delegacioni në Kosovë organizoi trajnim me ndihmës mësuesit/et e Klasëve të Mësimit Plotësues (KMP) të komunës së Gjakovës, Prizrenit, Pejës, Klinës, Ferizajit, Vushtrrisë, Podujevë

Faqet

Ky projekt është financuar nga: