Items tagged with 'disiplina pozitive'

Displaying 1 - 10 of 20. Click here to refine your search.
Diageo Hungary introduced a new family-friendly policy on July 1, that allows parents (mothers or fathers) to qualify for up to 26 weeks of paid leave in their child's first year. According to Gábor...
  Disiplina Pozitive në Programin e Prinderimit të përditshëm (PDEP) bazohet në teorinë që besimet e sjelljes së një personi përcaktojnë nëse personi e percepton atë sjellje si pozitive ose negative...
The publication is intended for parents or guardians, but also for all professionals involved in the upbringing of children. The publication contains a theoretical overview of physical punishment and...
Gordana Buljan Flander, Director of Child and Youth Protection Center of Zagreb, was proclaimed Woman of the Year 2018 in Croatia. The award was presented to her July 12, 2018 at a ceremony at the...
Qëndra për Studimet mbi Fëmijën, pjese e Spitalit te femijeve Hassenfeld në Universitetin e New Yorg Langone do të mbajë një webinar për prindërit dhe kujdestarët. Cilësia e marrëdhenieve tuaja...
Modern parenthood is full of challenges and majority of adults say that the role of a parent is the most beautiful and the hardest one in their life. Most of the time, parents want the best for their...
  Balancimi i nevojave e kërkesave me të cilat përballen prinderit nuk është aspak i lehtë dhe të gjithë prindërit ndihen të stresuar herë pas here Kjo guidë ofron këshilla praktike mbi teknikat e...
U 2015. godini u okviru projekta Child Protection Hub provedeno je istraživanje u Hrvatskoj pod nazivom  „Mapiranje postojećih praksi na području zaštite djece i potreba stručnjaka“  sa socijalnim...
About the webinar: Children and adolescents learn in a continuous relationship with a caregiver or a significant adult. Also they experiment, learn and develop properly through safe interaction with...
Në bashkëpunim me Këshillin Evropian dhe qeverinë norvegjezë në 2012, UNICEF përgatiti një raport mbi praninë e dhunës në shkolla, nga perspektiva globale. Raporti ofron rekomandime praktike për...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: