Panoramë e punonjësve të shërbimit social në Evropën Juglindore: konteksti arsimor, nevojat dhe mundësitë për zhvillim

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
25 Mar 2016
Start and finish time of webinar: 
15.00 CET
Lecturer: 
Bree Akesson, Assistant Professor, Faculty of Social Work, Wilfrid Laurier University, Canada
Organizatori: 
Child Protection Hub for South East Europe

 

Ky webinar profesional do të paraqesë rezultatet e një studimi rajonal të realizuar nga Platforma për Mbrojtjen e Fëmijeve Childhub mbi kapacitetet e punonjësve të shërbimit social në tetë vende të Evropës Juglindore. Studimi ofron një pasqyrë bazë të arsimit dhe kontekstit të  trajnimeve në të cilin zbatohen praktikat e mbrojtjes së fëmijëve dhe identifikon nevojat dhe mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm profesional, trajnimin dhe / ose ndërtimin e kapaciteteve për të forcuar fuqinë punëtore të shërbimit social në rajon. Webinari do të paraqesë qëllimin e studimit, metodologjinë, gjetjet dhe rekomandimet për hapat e ardhshëm.

Shqipëria është një ndër vendet  përfshira në këtë nismë. Studimi Fillestar mbi Praktikat e Mbrojtjes se Femijeve dhe Nevojat e Stafit Perkates ne Shqiperi, qe u prezantua ne aktivitetin e zhvilluar nga Terre des hommes ne Shqipëri në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Agjencisë së Mbrojtjes së Fëmijëve të dates 21 Mars 2016 është pjesë e këtij projekti.

Rreth lektores:

Bree Akesson, për 15 vitet e fundit, ka punuar me fëmijët, familjet dhe komunitetet e prekura nga kriza të tilla si varfëria, fatkeqësitë natyrore dhe lufta. Ajo është aktualisht Asistente Profesore në Fakultetin e Punës Sociale në Universitetin Wilfrid Laurier në Kanada. Znj. Akesson gjithashtu bashkëpunon edhe me institutet kërkimore në Universitetin McGill (Qendra për Kërkime mbi Fëmijët dhe Familjet) dhe Universitetin Columbia. Me përvojë në terren në Afrikë, Lindjen e Mesme dhe Evropë, ajo ka punuar me një sërë agjencish ndërkombëtare dhe jo-qeveritare, duke përfshirë International Rescue Committee, Save the Children, Terre des hommes dhe UNICEF. Ajo ka organizuar dy studime rajonale në Afrikën Qendrore dhe Perëndimore si dhe dhe  Evropës Juglindore, me qëllim për të identifikuar mundësi për forcimin e punonjësve të shërbimeve sociale në këto rajone. 

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Ky projekt është financuar nga: