Авторски права

Всички материали на този сайт принадлежат на Портала за закрила на детето, освен ако не е посочено друго.

Порталът за закрила на детето насърчава нетърговската, лична и образователна употреба на съдържанието на сайта. Текстови, графични и други материали могат да бъдат възпроизведени свободно, за лична или образователни цели  или частни научни изследвания, освен ако не е посочено друго. Въпреки това, използването на каквито и да било текстове, графики, снимки или видео, съдържащи се в този сайт, за каквито и да било търговски цели не се разрешава, освен ако не е получено разрешение за това от Портала за закрила на детето.

Моля, имайте предвид, че имената, изображенията и логата, идентифициращи продукти, публикации или услуги от Портала за закрила на детето или на трети страни на уебсайта могат да бъдат обект на авторско право, права върху дизайн или права върху търговска марка. Когато случаят е такъв, може да не е възможно тяхното възпроизвеждане без съгласието на собственика на марката. Нищо от казаното тук не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право за ползване на търговска марка, промишлен дизайн или авторско право от името на Портала за закрила на детето или трети лица.

Не забравяйте, че ако използвате информацията на сайта за закрила на детето по позволен начин, трябва да спазите добросъвестно изискванията за запазване контекста на цитирания материал и да отдадете необходимите референции на автора или организацията.

 

Опровержение

Порталът за закрила на детето се ангажира с най-високите стандарти за качество на информацията и е направен опит да се предостави актуална и точна информация. Въпреки това, администраторите на Портала за закрила на детето не дават гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията в този сайт и не носят отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени в резултат на доверяването на тази информация.

Потребителят сам е отговорен за ползването на публикуваното съдържание.

Администраторите на Портала за закрила на детето имат правото, но не и задължението да следят съдържанието на дискусиите на сайта. Въпреки това, ние си запазваме правото да премахватме, променяме или закриваме всяка тема по всяко време, когато е необходимо и особено съдържание, което би противоречало на нашите Условия за ползване и  Етичния кодекс за закрила на детето.

Ако видите нещо, което е в разрез с Общите условия за ползване на Портала за закрила на детето, моля свържете се с администратор на info@childhub.org

 

Проектът е финансиран от: