Analiza e situatës së fëmijëve dhe adoleshentëve në Serbi

hollësi

Data:  01 Dhj 2020 Botuesi:  UNICEF Serbia Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e privimit nga të cilat përballen fëmijët.

Analizon shkaqet e këtyre privimeve dhe pengesat që i pengojnë ata të ushtrojnë të drejtat e tyre; ekzaminon dhe njeh progresin në ndërhyrjet dhe programet e politikave për të arritur në mënyrë të duhur popullatën e targetuar.

Numri total i faqeve: 
165
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Serbia

Ky projekt është financuar nga: