Amalipe Centar za međuetnički dijalog i toleranciju sproveo je online istraživanje na temu „Učenje na daljinu: prilika za razvoj obrazovanja ili preduslov za produbljivanje obrazovnih nejednakosti“. U istraživanje je bilo uključeno gotovo 200 škola, od kojih polovina ima između 80% i 100% učenika iz osetljivih grupa, i u kojima od gotovo 19%, 60–80% čine učenici iz ugroženih porodica. Skoro 9% škola nema veliku koncentraciju ranjivih grupa, drugim rečima njihov udeo je ispod 20%.

Glavni rezultati istraživanja su:

1. Udeo učenika uključenih u učenje na daljinu je obećavajuće visok: Preko 36% škola uključenih u anketu uspešno je pokrilo između 75% i 100% svojih učenika u različitim oblicima učenja na daljinu tokom prva 3 dana.

2. Postoje i škole u ​​kojima je stopa upisa učenika u prva tri dana bila mala: u 6 škola učestvovalo je 10–25% učenika, a u 7 drugih manje od 10%.

3. Dve trećine škola kombinuje internet tehnike („od dodeljivanja zadataka preko Skipe-a, Messenger-a itd., Preko korišćenja elektronskih predavanja, do sinhronog onlajn predavanja“) sa zadacima za štampanje i lekcijama koje se šalju učenicima u domove.

4. Ne-sinhroni oblici učenja na daljinu kategorički nadmašuju sinhrone: Skoro dve trećine škola (63%) je reklo da koristi onlajn lekcije. Istovremeno, samo 7,6% odgovorilo je da je 76–100% učenika učestvovalo na ovim časovima.

5. Jedna od glavnih prepreka za uvođenje onlajn učenja je nedostatak odgovarajućih uređaja kod mnogih učenika: Samo u 22,34% škola više od 90% učenika ima odgovarajuće uređaje.

6. Nedostatak interneta u nekim četvrtima je takođe prepreka, iako ne tako hitna kao nemogućnost nekih porodica da priušte odgovarajući plan za efikasno korišćenje obrazovanja na internetu.

7. Obrazovni medijator ističe se kao važan i često korišćen asistent nastavnika u uvođenju učenja na daljinu: 68% direktora koji su ispunili anketu navelo je da su koristili obrazovnog medijatora za uvođenje učenja na daljinu od ranih dana ovog procesa.

8. U prvim danima uvođenja učenja na daljinu, polovina škola je još uvek oklevala da li iskoristiti ovu priliku za podučavanje novih znanja: 19% je koristilo vreme samo za konsolidaciju i vežbanje onog što je već naučeno.

Detaljan pregled rezultata ankete može se naći na engleskom jeziku na veb lokaciji Amalipe Centra.

 

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
74
U Crnoj Gori, početkom ovog mjeseca uz podršku UNICEF-a i Britanske ambasade u Podgorici, Ipsos je sproveo istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku roditelja djece školskog uzrasta o ponovnom otvaranju škola. Ključni rezultati…
0
9
Tokom pandemije Covid-19, 4 od 10 službi za mentalno zdravlje dece i adolescenata (CAMHS) nije pružalo podršku mladima putem interneta.   Istraživanje koje je sprovelo 135 grupa za kliničko naručivanje NHS, otkrilo je da 64% CAMHS sada deci i…
0
9
Tokom pandemije COVID -19, ADRA i Adventistička crkva u Srbiji, pronašli su nekoliko načina da služe trima najranjivijim grupama u društvu, kao što su beskućnici, deca iz romske zajednice i žene i devojke iz izbegličkih i migrantskih zajednica.…
0
10
Prema godišnjem izveštaju Instituta za obrazovnu politiku o obrazovanju u Velikoj Britaniji, po prvi put posle oko 12 godina, jaz u postignućima između učenika u nepovoljnom položaju i njihovih vršnjaka, prestao je da se smanjuje i počeo je da…
0
17
Dečji komesar za Englesku objavio je izveštaj koji ispituje uticaj Covid-19 krize na decu. Izveštaj otkriva da je manje od 25% dece pohađalo školu od marta, tokom izolacije. Hiljade dece nije imalo odgovarajuće uslove (nedostatak slobodnog prostora…
0
29
10 godina nakon početka implementacije inkluzivnog obrazovanja u Moldaviji, APSCF je istraživao uticaj ovog procesa i ulogu nevladinih organizacija koje učestvuju u njemu. Istraživanje je sprovedeno u 20 škola (10 škola koje su imale koristi od…
0
39
Istraživanje su za UNICEF sproveli Institut za psihologiju i Institut za mentalno zdravlje. Stavovi prema nasilnim metodama disciplinovanja i korišćenju ovih metoda ispitani su na nacionalnom reprezentativnom uzorku roditelja dece uzrasta od nula do…
no
0
17
Roditelji dece u vrtićima u nekoliko američkih država žele da njihova deca ponove godinu pre upisa u školu, jer su njihova deca veći deo prošle godine provela u daljinskom obrazovanju zbog pandemije COVID-19. Učenje na daljinu je oblik obrazovanja…
0
95
Svrha ove studije koju je sproveo Kosovski centar za obrazovanje na daljinu, bila je da kvantifikuje efekte rodnog jaza između učenika na Kosovu koji nisu nastavili svoje obrazovanje putem onlajn učenja, tokom pandemije COVID-19. Ključni nalazi…
yes
0
14
Škole na Kosovu su zatvorene zbog situacije nastale kao posledica pandemije COVID-19. Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONT) već nedelju dana snima obrazovne materijale, koji će danas početi da se emituju na javnim…
0
37
Škole mogu napraviti veliku razliku u životu dece migranata kao i u zajednicama u koje oni dolaze. Kroz obrazovanje je moguće identifikovati potrebe dece i zajednica migranata i adekvatno na njih reagovati. Obrazovanje omogućava deci migrantima da…
0
15
Novo istraživanje o programu za međunarodnu ocenu studenata (PISA) pokazuje da migranti u Austriji još uvek rade daleko ispod vršnjaka državljana, dok u Nemačkoj 20% 15-godišnjaka jedva zna da čita. Prema izveštaju Kronen Zeitung-a, udeo učenika…
no
0
10
Definisano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), promocija zdravlja u školama podrazumijeva nastanak škola koje „neprestano jačaju svoje kapacitete kao zdravo okruženje za život, učenje i rad“ za sve članove školske zajednice. Pored…
0
59
Priručnik  “Migracija i integracija u formalno obrazovanje” pripremljen kroz  ROBIN projekt (ref. no. 2015-1-RO01-KA204-015001) adresira pitanje slabe obrazovne razine djece i mladih koji su pogođeni migracijom. Zbog svog statusa djece u pokretu…
yes
0
631
U svojoj studiji iz 2011. godine Nacionalna fondacija za istraživanje u obrazovanju (NFIO) u Velikoj Britaniji analizirala je različite vidove maltretiranja u skoro 100 srednjih škola, i, zahvaljujući saradnji sa učenicima, uspela je da dođe do…